Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD to dysfunkcja która polega na niewłaściwym przetwarzaniu bodźców słuchowych pomimo prawidłowego słuchu. Człowiek słyszy dźwięki, lecz nie potrafi ich właściwie zinterpretować i wykorzystać, ze względu na zaburzenia funkcjonowania neuronów drogi słuchowej.

To co słyszy ucho, mózg musi umieć przetworzyć, żeby zrozumieć.

W skład APD wchodzą:

 • zaburzenia fonologiczne, powodujące trudności w czytaniu i pisaniu oraz wady wymowy.
 • zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie, uniemożliwiające rozumienie mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych oraz powodujące trudności w koncentracji uwagi.
 • zaburzenia integracji wzrokowo-słuchowej, skutkujące zaburzeniami czytania i pisania.

W wieku 4-6 lat badania diagnozujące APD określa się jedynie jako „ryzyko” wystąpienia zaburzeń. U pacjentów od 7 roku życia można postawić diagnozę audiologiczną.

Pierwszymi objawami APD u małych dzieci może być:

 • łatwość rozpraszania się pod wpływem bodźców słuchowych
 • trudności w utrzymaniu uwagi
 • trudności w lokalizacji źródła dźwięku
 • trudności w zrozumieniu dłuższych poleceń/instrukcji słownych
 • trudności z pamięcią

U starszy dzieci APD może objawiać się między innymi poprzez:

 • trudności ze słyszeniem w hałasie
 • trudności z wykonaniem kilkuetapowych poleceń
 • trudności z rozumieniem dłuższych wypowiedzi
 • trudności w rozróżnianiu podobnie brzmiących słów
 • trudności w uczeniu się języków obcych

Trafna diagnoza a także odpowiednio dobrana, indywidualna terapia są podstawą warunkującą zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu przez dziecko z APD.